Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach

Program Rodzina 500 +


 

Program "500+" jest realizowany na podatwie Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz. 1851) w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 
 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
- matce, ojcu, 
opiekunowi faktycznemu dziecka
- opiekunowi prawnemu dziecka 

do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

 

Jak składać wnioski?

Wypełnione wnioski można dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przesłać listownie lub drogą elektroniczną za pomocą ministerialnego Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia, bankowości elektronicznej, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany.

 

KRYTERIUM DOCHODOWE

 • Kryterium dochodowe dotyczy tylko rodziców lub opiekunów wnioskujących o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. ż. Rodziny o dochodach miesięcznych nie przewyższających 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) mogą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.
 • Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
 • Dochód rodziny ustalany jest TYLKO w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko.

Czy rodzice dostaną 500 złotych na drugie dziecko, w przypadku, gdy pierwsze skończyło 18 lat, ale nadal pozostaje na ich utrzymaniu?

Dziecko do 25 r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra, będący jedynym lub najstarszym dzieckiem w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. ż, może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł netto (1200 zł netto w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego).

 

STATUS RODZINY

Czy samotni rodzice również dostaną wsparcie?

O świadczenie wychowawcze może ubiegać się każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je, po spełnieniu warunków ustawowych, zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i osoby samotnie wychowujące dziecko, choć w tym przypadku do uzyskania świadczenia wychowawczego koniecznym jest, aby na dane dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica, chyba że z przyczyn obiektywnych jest niemożliwe, gdyż np. drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany.

Jak wypłacane jest świadczenie w przypadku rodziców, którzy się rozwodzą?

Świadczenie przysługuje temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko. Istotne jest jednak, że do czasu rozwodu lub separacji orzeczonych prawomocnymi orzeczeniami sądu współmałżonkowie tworzą rodzinę. 

Czy dzieciom, które znajdują się w tzw. pieczy zastępczej, 500 zł przysługuje?

Dla rodzin zastępczych kierowane jest odrębne wsparcie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w którym obok licznych dodatków podstawowe wsparcie kształtuje się na poziomie nie niższym niż 660 zł (rodziny spokrewnione) oraz 1000 zł (rodziny niespokrewnione). Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymują także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

OKRESY ZASIŁKOWE:

Prawo do uzyskania świadczenia wychowawczego ustalane jest na 1 rok - od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku (jedynie trwający nadal okres rozpoczął się 1 kwietnia 2016r. i potrwa do 30 września 2017r.)

 • Jeżeli wnioskodawca złoży prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze wraz z niezbędnymi dokumentami do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata za październik nastąpi do 31 października.
 •  W przypadku gdy wniosek zostanie złożony we wrześniu, ustalenie prawa do świadczenia „500+” i wypłata za październik oraz listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.
 • Złożenie wniosku w październiku spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.
 • Natomiast, gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, przyznanie i wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do 31 stycznia następnego roku.

​​Należy pamiętać, że jeżeli wniosek zostanie złożony później niż w październiku, prawo do uzyskania świadczenia "500 +" zostanie ustalone od miesiącas złożenia wniosk, bez wyrówniania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

 

Świadczenie wychowawcze  NIE jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, co oznacza, że nie będzie miało wpływu na prawo do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy dodatków mieszkaniowych.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
  • drugie z rodziców dziecka nie żyje;
  • ojciec dziecka jest nieznany;
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
  • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
  • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.​​

​​

DOKUMENTY DO POBRANIA:

​​

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

 

2. Załącznik ZSW-01 - dochody nieopodatkowane  - (należy w oświadczeniu wpisać kwotę z PITu 37 za 2015r., pozycja H pt."Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dziecko", pole 134 "przysługująca kwota różnicy" lub z PITu 36 za 2015r. pozycja K, pole 208 lub 214)

 

3. Załącznik ZSW-03 - wielkość gospodarstwa rolnego

 

4. Załącznik ZSW-04 - składki na ubezpieczenie (dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty z KRUS)

 

Oprócz powyższych oświadczeń do wniosku należy dołączyć:

 • Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą):
  formie opłacanego podatku,
  wysokości przychodu,
  stawce podatku,
  wysokości opłacanego podatku
 • Zaświadczenie lub oświadczenie oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
  - zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  - prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
  - prawomocne orzeczenie sądu orzekające świadczenia alimentacyjne,
  - orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  - inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

​​

GODZINY PRACY

Poniedziałek - 7:30 - 15:30

Wtorek - 7:30 - 15:30

Środa - 7:30 - 17:00

Czwartek - 7:30 - 15:30

Piątek - 7:30 - 14:00

DANE KONTAKTOWE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELECZKACH
(Biuro nr 01,02,03)


ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki

Tel./fax: 77 466 80 37
e-mail: opsstrzeleczki@wp.pl

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I WYCHOWAWCZE
(Biuro nr 08)

Tel.: 77 407 66 98
e-mail: 
s.wilczek@strzeleczki.pl
s.zurek-serafin@strzeleczki.pl

 

DANE DO FAKTURY

Nabywca:

Gmina Strzeleczki
ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki
NIP: 1990090013

Odbiorca:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach
ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki

NIP: 755-10-41-398

NUMERY KONT BANKOWYCH

Konto podstawowe 
95 8883 1028 2003 0000 0026 0001
Bank Spółdzielczy Gogolin O/Strzeleczki

Należności od dłużników alimentacyjnych:
21 8883 1028 2004 4000 0026 0002
Bank Spółdzielczy Gogolin O/Strzeleczki

Kalendarium

Czerwiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30